Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

 1. Definities:
   • PDB: Stichting Praktijkdiploma Belastingrecht
   • Afnemer: degene die met PDB een overeenkomst heeft gesloten
   • Cursist: een natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt
   • Opleiding:  alle door PDB verzorgde of georganiseerde (reguliere en maatwerk) opleidingsprogramma’s
   • Cursusmateriaal: alle door PDB aan cursist ten behoeve van een Opleiding ter beschikking gestelde schriftelijke of digitale informatie

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PDB en Afnemer.

Totstandkoming en beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand:
   • door aanvaarding door PDB van een inschrijving voor een reguliere Opleiding; of
   • door schriftelijke aanvaarding door Afnemer van een schriftelijk aanbod van PDB voor een maatwerk Opleiding.
 1. PDB behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een Opleiding zonder opgave van redenen te weigeren.
 2. De overeenkomst kan slechts worden beëindigd in de gevallen genoemd in en overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Onder beëindiging van de overeenkomst wordt verstaan: elke vorm van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door één der partijen, waaronder opzegging, ontbinding en annulering.
 3. Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in art. 7:46a Burgerlijk Wetboek, geldt tevens het volgende:
   • Toepasselijkheid van art. 7:46f, eerste lid Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
   • Afnemer heeft het recht om gedurende zeven werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient Afnemer te doen door middel van schriftelijke mededeling aan PDB, die PDB binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.

Betaling

 1. De door Afnemer aan PDB verschuldigde kosten van de Opleiding dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te zijn bijgeschreven op de op de factuur aangegeven bankrekening van PDB, echter nooit later dan  vóór de aanvang van de Opleiding.
 2. Bij niet tijdige betaling is Afnemer ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is Afnemer ook buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van PDB om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
 3. Bij niet tijdige betaling is PDB gerechtigd de overeenkomst op te schorten of buitengerechtelijk te ontbinden en de schade op Afnemer te verhalen.  Dit laat de verschuldigdheid van de in rekening gebrachte kosten van de Opleiding onverlet.

Wijziging afspraken

 1. PDB behoudt zich het recht voor tijdstip, locatie, plaats en programma van de Opleiding te wijzigen. PDB zal Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen. PDB behoudt zich voorts het recht voor de aangekondigde docenten te vervangen.
 2. PDB heeft te allen tijde het recht een Opleiding te annuleren wegens onvoldoende aanmeldingen. In dat geval kan PDB de overeenkomst ontbinden, waarbij zij slechts gehouden is tot restitutie aan Afnemer van door PDB aan Afnemer gefactureerde opleidingskosten, mits deze zijn betaald.

Aansprakelijkheid

 1. PDB draagt zorg voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de Opleiding.
 2. Eventuele klachten omtrent de (kwaliteit van de) Opleiding dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt  aan PDB. In het geval sprake is van foutieve of onvolledige informatie of andere gebreken en/of tekortkomingen in de (uitvoering van de) overeenkomst , is PDB slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid is beperkt tot de direct als gevolg van de fout en/of tekortkoming  geleden schade. De hoogte van deze schade is alsdan maximaal de door Afnemer betaalde prijs.
 3. In het geval van overmacht is PDB geen vergoeding voor mogelijke geleden schade aan Afnemer verschuldigd, onverminderd hetgeen in art. 6: 78 Burgerlijk Wetboek is bepaald.
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop Afnemer met de schade en met PDB als daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 5. Buiten het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 14 is elke aansprakelijkheid uitgesloten.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrechten – ter zake van door PDB aangeboden Opleidingen en Cursusmateriaal komen uitsluitend toe aan PDB of aan licentiegevers van PDB.
 2. Het is Afnemer c.q. Cursist niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PDB:
   • Cursusmateriaal te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken;
   • op basis van de door PDB verzorgde Opleiding en/of het Cursusmateriaal zelf of in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen, aan te bieden of te geven.
 1. Afnemer staat ervoor in dat zijn Cursist(en) zich aan de in artikel 17 vermelde verboden houden.

Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Verordening Gegevensbescherming.
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 3. Afnemer komt ten aanzien van door PDB verstrekte persoonsgegevens van derden alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst tussen PDB en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen is de rechtbank Noord Holland, locatie Haarlem, bevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 17 april 2018. We raden je aan deze regelmatig door te nemen om te zien wat we veranderd hebben.