Huurkosten ZZP’er aftrekbaar

30 augustus 2016

ZZP’ers mogen volgens een uitspraak van de Hoge Raad de volledige huur van hun woonhuis als fiscale aftrekpost opvoeren. Eerder wees het gerechtshof in Den Haag een claim van een bouwondernemer af, die de (huur)kosten als aftrekpost wilde opvoeren. Een van de voorwaarden is wel dat minimaal 10% van het huurhuis zakelijk wordt gebruikt. Werkzaamheden als acquisitie, het plannen van werkzaamheden en het bijhouden van de administratie worden door de ZZP’er verricht in een kamer in de woning (hierna: de werkkamer). De werkkamer vormt niet een naar verkeersopvatting zelfstandig gedeelte van een woning., het heeft geen eigen opgang en geen eigen sanitair.

(Bron: Financieel Dagblad)

“Het meest opvallende fiscale nieuws van de afgelopen maand was voor mij de uitspraak van de Hoge Raad dat de huurkosten aftrekbaar zijn voor thuiswerkende ZZP’er.”

Kees de Bekker, Opleidingscoördinator opleidingen PDB en Docent Belastingrecht

De casus
In de aangifte voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 2010 heeft de zzp’er voor zijn werkkamer aanvankelijk € 902 aan huisvestingskosten in aanmerking genomen. Daarna heeft hij zich op het standpunt gesteld dat het volledige bedrag van de huisvestingskosten van € 9835 voor aftrek in aanmerking komt en dat op grond van artikel 3.19 Wet IB 2001 € 2700 als onttrekking voor privégebruik moet worden bijgeteld. De Inspecteur heeft € 902 in aftrek aanvaard. Maar, volgens de uitspraak van de Hoge Raad is het huurrecht een vermogensrecht dat, mede, voor de ondernemingsuitoefening wordt gebruikt en zodoende tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend.In de uitspraak van het gerechtshof telde het ontbreken van een aparte opgang zwaar mee. De Hoge Raad stelt nu dat ‘onder “een tot zijn ondernemingsvermogen behorende woning” mede moet worden begrepen een tot het ondernemingsvermogen behorend huurrecht van een woning’. Naast de huurkosten mogen ook overige ‘huisvestingslasten’ volledig worden opgevoerd als bedrijfslasten. Denk aan stroom, gas, water en verzekeringspremies.

“Dit is een uitspraak die grote gevolgen heeft voor ZZP’ers. Welke gevolgen hier precies uit voortvloeien moet nog blijken. In de oude situatie werd een ondernemer geen bedrijf genoemd als hij thuiswerkte maar niet aan de eisen voldeed  (eigen opgang eigen sanitair). Nu komen de ondernemingseisen te vervallen, maar wordt gekeken naar de ondernemer. De ondernemer is gelijkgesteld aan de onderneming. De vraag die nu rijst is: komt er dan ook een berekeningssystematiek voor eigenaars met een hypotheek? Die kunnen alleen kosten aftrekbaar maken als er sprake is van een zelfstandige wooneenheid (eigen opgang etc.). Het kan niet zo zijn dat alleen huurders voordeel kunnen behalen, terwijl er voor huizenbezitters veel strengere eisen worden gesteld. Maak er dan een generieke maatregel van. Wat zullen de gevolgen hiervan zijn voor de kantoormarkt? Nu een ZZP’er thuis kan werken met veel financieel voordeel, zal er ook meer thuis gewerkt worden.”

ZZP Nederland

Huursubsidie
Als u huursubsidie ontvangt let dan op. Als u de huurlasten aftrekt en het huurrecht dus ondernemingsvermogen is, geldt de huursubsidie als inkomen. Die moet u dus bij optellen bij uw winst uit onderneming.

Niet voor iedereen
Niet iedere ondernemer die een huis huurt en daar voor minimaal 10% van de woonruimte zakelijk gebruikt kan de huurkosten opvoeren. Een voorwaarde is namelijk dat er nog niet is afgerekend met de Belastingdienst. Dit kan zijn voor net gestarte, of nog te starten ondernemers, maar ook voor ondernemers die bijvoorbeeld in 2014 zijn opgestart en hun belastingaanslag over dat jaar nog niet hebben afgewikkeld. ZZP’ers die al jaren ondernemer zijn, maar nog nooit de huurkosten als bedrijfskosten hebben opgevoerd, mogen nu niet ineens hun huurkosten als aftrekpost opvoeren. Verhuist een al bestaande ondernemer van een koop- naar een huurhuis, dan kunnen de huurkosten wel weer als aftrekpost worden opgevoerd, als dit tenminste vanaf het begin gebeurt. Er is nu nog niet bekend of er misschien een reparatiewet komt zodat er ook met terugwerkende kracht huurkosten als ondernemingskosten kunnen worden opgevoerd.

Eigenwoningforfait voor ondernemerswoningen
De betaalde huur mag in aftrek gebracht worden op de winst, maar er moet wel een correctie worden aangebracht ter grootte van het eigenwoningforfait voor ondernemerswoningen. Dit forfait bedraagt in 2016 in de meeste gevallen 1,85% van de WOZ-waarde van de woning. Dit saldo moet dus af van de winst.

Geschreven door:
J.vdHilst